Khoá PRE-IELTS

Định hướng tư duy - Tiếp cận bài thi IELTS

Khóa Pre-IELTS sẽ giúp các bạn được tiếp cận với bài thi IELTS theo cách chính xác và hoàn chỉnh nhất. Ngoài ra giúp các bạn ứng dụng luyện tập các dạng bài cơ bản theo format bài thi IELTS.

test

Bạn sẽ đạt được gì sau khoá học?

Hình thành Tư duy học tiếng Anh đúng.
Bỏ Tư duy đọc dịch, nói dịch, viết dịch.
Xây nền tảng từ vựng, ngữ pháp căn bản
Đọc hiểu nội dung văn bản ngắn.
Nói và viết câu đơn thành thạo và lưu loát.
Rèn luyện tư duy học tiếng Anh đúng

Nội dung chương trình khoá học

11 tuần • 22 Buổi • 44h total length

Những vấn đề tồn đọng của cách đọc dịch.
Lợi ích của cách đọc cấu trúc theo phương pháp tư duy và hướng dẫn cách đọc cấu trúc.
Áp dụng vào bài đọc
Tóm tắt nội dung bài học
Đọc bài How literature is good for you.
Đọc bài Shopping
Học từ vựng week 1 .

Hướng dẫn chuyển từ viết dịch sang viết cấu trúc
Những vấn đề tồn đọng của việc viết dịch.
Viết cấu trúc theo phương pháp tư duy và lợi ích của nó
Cần học gì để viết cấu trúc tốt?
Cách học từ vựng đúng
Cách học cấu trúc câu đúng
Luyện tập: Viết một câu đơn đúng.
Tóm tắt nội dung bài học.
Bài tập Build a sentence.
Học Verb Pattern.

Khác biệt giữa việc nói dịch và nói cấu trúc.
Vấn đề khi suy nghĩ bằng tiếng Việt và dịch sang tiếng Anh.
Lợi ích của việc Think in English và Speak in structure.
Luyện tập Think in English và Speak in structure.
Tóm tắt nội dung bài học.
Listening 1: Cách tự luyện tập nghe ở nhà.
Luyện nghe Day 1 trong file 60 days.
Luyện tập speaking theo structure và collocation.

Ôn tập: Đọc cấu trúc theo tư duy phương pháp tư duy.
Những cấu trúc câu cơ bản thường gặp trong bài đọc.
Áp dụng phân tích cấu trúc câu của 2 bài đọc cụ thể.
Tóm tắt nội dung bài học.
Học structure của 3 loại câu thường gặp.
Đọc bài Benefits of studying abroad (20 mins) và What fresh graduates should know about studying abroad (20 mins).
Học Vocabulary week 2.

Ôn tập: Think in English và Speak in structure.
Những Verb patterns dùng để nói Advantages.
Áp dụng Verb patterns và học collocation chủ đề Entertainment.
Tóm tắt nội dung bài học.
Listening 2: Cách nghe tên và nơi chốn (Name & Place).
Luyện tập Speaking với verb pattern để nói về Advantages.
Học collocations về general topics.
Luyện nghe day 2 trong file 60 days và luyện nghe về spelling name and places.

Ôn tập: Cách đọc cấu trúc câu.
Cách trả lời dạng bài True/ False/ Not Given bằng cách đọc cấu trúc.
Vấn đề hay gặp khi làm dạng T/F/NG.
Cách đọc cấu trúc câu để giải quyết những vấn đề này.
Áp dụng vào 2 bài đọc cụ thể.
Tóm tắt nội dung bài học.
Đọc bài Catch a cold (20 mins) and The body (20 mins).
Practice dạng bài T/F/NG.
Học Vocabs week 3.

Ôn tập: Cách học Verb patterns hiệu quả.
Lý thuyết: S V agreement (so sánh cách học ngữ pháp cũ và mới).
Luyện tập: S V agreement.
Hướng dẫn cách làm bài tập viết đoạn (Build a paragraph).
Tóm tắt nội dung bài học.
Làm bài tập Build a paragraph.
Ôn lại S-V agreement.

Ôn tập: Dùng Verb patterns để diễn tả Advantages.
Từ vựng để diễn đạt cảm xúc (Adj).
Verb patterns để diễn đạt cảm xúc + luyện tập.
Tóm tắt nội dung bài học.
Listening 3: Cách nghe số (Number).
Luyện tập Speaking với verb pattern để nói về Feelings.
Học adjectives về feelings.
Luyện nghe day 3 trong file 60 days và luyện nghe về number.

Ôn tập: Cách làm dạng bài True/ False/ Not Given.
Cách trả lời dạng bài Gap-fill bằng cách đọc cấu trúc.
Vấn đề hay gặp khi làm dạng Gap-fill.
Cách đọc cấu trúc câu để giải quyết những vấn đề này.
Áp dụng vào bài đọc cụ thể.
Tóm tắt nội dung bài học.
Đọc bài Air conditioning (20 mins) and ballpoint pen (20 mins).
Practice dạng bài Gap-fill (20 mins).
Học vocabs week 4 (20 mins).

Ôn tập: S-V agreement.
Lý thuyết: Các thì trong Tiếng Anh (cấu trúc và chức năng).
Luyện tập: Áp dụng sử dụng các thì vào bài viết thực tế.
Cách đọc cấu trúc câu để giải quyết những vấn đề này.
Tóm tắt nội dung bài học.
Làm bài tập Build a paragraph (20 mins).
Ôn lại tenses (5 mins).
Viết 1 story có sử dụng tenses về bản thân (15 mins).

Ôn tập: Dùng Verb patterns để diễn tả Feelings
Ôn lại 4 Verb patterns đã học
Từ vựng để miêu tả thức ăn
Các phương pháp nấu ăn
Cách gọi tên thức ăn.
Tóm tắt nội dung bài học
Listening 4: Cách nghe số tiền (Money)
Luyện tập Speaking với verb pattern để nói về Feelings và Advantages về topic Food (30 mins)
Học collocations về Food (15 mins)
Luyện nghe day 4 trong file 60 days và luyện nghe về Money (30 mins)

Ôn tập cách đọc cấu trúc để trả lời dạng TFNG và Gapfill
Luyện tập: Đọc cấu trúc để trả lời dạng TFNG và Gapfill
Tổng hợp những lỗi sai thường gặp khi đọc cấu trúc
Tóm tắt nội dung bài học
Practice thêm dạng bài Gap-fill và T/F/NG theo phương pháp tư duy (30 mins)
Học vocabs week 5 (20 mins)

Ôn tập lý thuyết S-V agreement và Tenses
Luyện tập thêm: Nhận diện lỗi S-V agreement trong IELTS Writing
Luyện tập thêm: Chia thì trong IELTS Writing
Tóm tắt nội dung bài học + giao homework
Practice tìm lỗi S-V agreement và Tenses (20 mins)
Làm bài tập Build a paragraph (20mins)

Ôn tập: Cách tăng vốn từ vựng cho Speaking
Cách mở rộng và phát triển câu trả lời
Luyện tập mở rộng và phát triển câu trả lời
Tóm tắt nội dung bài học
Listening 5: Cách nghe thời gian (Time
Luyện tập Speaking với phát triển câu trả lời (30 mins)
Học collocations về Social media (15 mins)
Luyện nghe day 5 trong file 60 days và luyện nghe về Time (30 mins)

Ôn tập: Cách làm dạng bài Gap-fill
Cách trả lời dạng bài Multiple Choice
Vấn đề hay gặp khi làm dạng Multiple Choice
Cách áp dụng phương pháp tư duy để giải quyết những vấn đề này
Áp dụng vào 2 bài đọc cụ thể
Tóm tắt nội dung bài học
Practice thêm dạng bài Multiple choice theo phương pháp tư duy (30 mins)
Làm vocabulary builder từ week 1 đến week 6
Học vocabs week 6 (20 mins)

Ôn tập: Các thì trong tiếng Anh
Lý thuyết: Cách sử dụng Giới từ trong tiếng Anh
Giới từ chỉ địa điểm/ nơi chốn
Giới từ chỉ thời gian
Luyện tập: Áp dụng giới từ vào bài viết cụ thể
Áp dụng giới từ để viết đúng
Áp dụng giới từ để cải thiện câu => viết hay
Tóm tắt nội dung bài học
Ôn lại Prepositions (10 mins)
Làm bài tập Build a paragraph với Preposition (20mins)

Ôn tập: Cách sử dụng Verb patterns và WHs để mở rộng câu trả lời
Cách đưa câu Statement tốt hơn
Áp dụng vào câu hỏi thuộc chủ đề Social Media
Tóm tắt nội dung bài học
Listening 6: Cách nghe ngày tháng
Luyện tập Speaking với phát triển câu trả lời (30 mins)
Học collocations về Social media (15 mins)
Tóm tắt nội dung bài học
Luyện nghe day 6 trong file 60 days và luyện nghe về Date (30 mins)

Ôn tập: Cách làm dạng bài Multiple Choice
Cách học vocab Reading hiệu quả theo phương pháp tư duy
Cách đoán từ Reading trong bài đọc có chủ đề lạ
Tóm tắt nội dung bài học
Học vocabs cho 7 topics (30 mins)
Practice đoán vocabs trong bài Sumo (20 mins)
Học vocabs week 7 (20 mins)

Ôn tập: Cách sử dụng Giới từ
Lý thuyết: Passive voice (Cấu trúc và chức năng)
Luyện tập: Áp dụng Passive Voice vào Writing Task 2
Tóm tắt nội dung bài học
Ôn lại Passive voice (10 mins)
Làm, bài tập Build a paragraph với Passive Voice

Ôn tập: các cách đưa statement
Ôn tập: các cách phát triển ý
Áp dụng vào câu hỏi thực tế
Luyện tập Speaking với statement vào các câu hỏi về Travelling (30 mins)
Học collocations về Travelling (15 mins)
Luyện nghe day 7 trong file 60 days và homework week 7(30 mins)

Ôn tập: Cách học từ vựng hiệu quả theo phương pháp tư duy
Lí do cần học ideas từ bài đọc Reading
Cách rút ideas từ bài đọc Reading + luyện tập
Tóm tắt nội dung bài học
Học collocations được rút ra từ bài đọc theo Lineathinking (15 mins)
Tập rút ra collocations từ bài đọc để ứng dụng cho Speaking và Writing (20 mins)
Học vocabs week 8 (20 mins)

Ôn tập: Passive Voice
Lý thuyết: Các hình thức so sánh
So sánh dùng Adj
So sánh dùng Noun
So sánh xếp hạng
Luyện tập: Áp dụng So sánh vào Writing Task 1
Viết câu đơn
Viết đoạn
Tóm tắt nội dung bài học
Làm bài tập Build a paragraph với Comparison (20mins)

Ôn tập: Cách đưa câu statement tốt
Luyện tập trả lời câu hỏi topic Sports
Cách thêm markers vào câu trả lời
Tóm tắt nội dung bài học
Listening 7: Cách làm bài dạng Note/ Sentence Completion (điền vào chỗ trống)
Luyện tập Speaking với statement + markers vào các câu hỏi về Sport (30 mins)
Học collocations về Sport (15 mins)
Luyện nghe day 8 trong file 60 days và homework week 8, làm bài dạng Note & Sentence Completion(30 mins)

Ôn tập cách áp dụng tư duy phương pháp tư duy (đọc cấu trúc) trong Reading
Ôn tập cách trả lời các dạng câu hỏi trong Reading
Ôn tập cách học từ vựng và ideas từ bài Reading
Nhận xét sự tiến bộ sau khoá

Ôn tập cách viết 1 câu đúng (về cấu trúc)
Ôn tập cách viết 1 câu đúng (về ngữ pháp)
Ôn tập cách viết câu bị động và so sánh
Nhận xét sự tiến bộ sau khoá

Ôn tập từ vựng các chủ đề
Ôn tập cách sử dụng markers và statements
Ôn tập WHs và các Verb patterns
Nhận xét sự tiến bộ sau khoá
Listening 8: Final test (Kiểm tra cuối khoá)
test
Ưu đãi 10% khi đăng ký từ 2 khoá
44 giờ giảng bài
Sách giáo trình miễn phí
Hỗ trợ riêng trước khi thi
Lịch học linh hoạt theo lịch rảnh
Linh hoạt online và offline theo nhu cầu

Các khóa học khác

FOUNDATION IELTS
7,000,000
Dung lượng: 22 buổi
Lấy lại gốc tiếng Anh
Củng cố kiến thức Ngữ pháp, Từ vựng
Làm đề dạng cơ bản (A1-A2)
Phù hợp với trình độ mất gốc
IELTS 4.5-5.0
8,900,000
Dung lượng: 28 buổi
Hình thành tư duy làm bài
Làm đề chuyên sâu, cấp độ cơ bản
Phù hợp trình độ Cơ bản - Beginner
IELTS 5.5-6.0
9,100,000
Dung lượng: 28 buổi
Giải đề mức độ khó trung cấp
Viết - Nói lưu loát, Đọc - Nghe dễ dàng
Phù hợp trình độ Trung cấp - Intermediate
IELTS 6.5+
9,900,000
Dung lượng: 32 buổi
Đọc nhanh - Nghe chuẩn - Viết mạch lạc - Nói lưu loát
Luyện đề cấp độ Khó - Tăng tư duy
Phù hợp trình độ Advanced - Nâng cao

Các câu hỏi thường gặp

Về lịch học

Lịch học sẽ được sắp xếp theo lịch của bạn sau khi bạn đăng ký hoàn thiện học phí xong. Bạn có thể đăng ký học bất cứ buổi nào sáng - chiều - tối, việc còn lại cứ để HVE sắp xếp.

Lịch học ở HVE hoàn toàn có thể linh hoạt theo lịch của bạn. Ví dụ nếu giai đoạn này bạn học lịch sáng được nhưng sau này bận muốn đổi lịch chiều thì HVE cũng sẽ sắp xếp được cho bạn.

Bạn có thể tự chọn học 2 buổi hoặc 3 buổi/ 1 tuần phụ thuộc vào lịch học tập và làm việc của bạn. Thậm chí nếu cấp tốc bạn có thể sắp xếp lịch số buổi nhiều hơn.

HVE hỗ trợ học bù trong trường hợp bất khả kháng (ốm đau, bệnh tật, các kì thi quan trọng trên trường, v.v.) Để đảm bảo hiệu quả học cho các bạn, 1 khoá mình nghỉ tối đa 3 ngày thôi nha.
Về chính sách học phí

Học phí cần được hoàn thiện trước buổi học đầu tiên của khoá học bạn nhé

  • Học viên chỉ được bảo lưu 1 lần cho 1 khoá học
  • Thời hạn bảo lưu tối đa: 6 tháng kể từ ngày yêu cầu bảo lưu có hiệu lực

Bạn có thể thanh toán học phí thông qua chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp tại phòng học HVE để hoàn thiện đăng ký.

Chính sách HVE chúng mình quy định với học phí từ 10 triệu trở lên bạn sẽ được chia thành 2 lần đóng học phí với lần 1 là 65% học phí và lần 2 là 35% học phí.